Etický kodex ABL - Mýty a realita. Podívejte se, jak Kmenta vše překroutil

25.08.2013
Etický kodex ABL - Mýty a realita.  Podívejte se, jak Kmenta vše překroutil

Asi málokterý text byl tak vytržen z kontextu a podán čtenářovi manipulativně jako etický kodex ABL Víta Bárty v podání Jaroslava Kmenty. Pokud se na tento dokument, jehož originál mimochodem nikde neexistuje, je plný chyb a byl pořízen vykradením emailové korespondence, podíváte komplexně a s nadhledem, zjistíte, že Kmentou předkládaná černá není ve skutečnosti vůbec černá. Vít Bárta opatřil každý bod kodexu, jenž sloužil pro školení TOP manažerů ABL svým vysvětlujícím komentářem.

 

TOP manažerský etický kodex

I. Komu je dokument určen a proč dokument vzniknul: Tento dokument je určen všem kdo jsou přímo podřízení VB v jakékoliv jím ovlivňované organizaci. V posledních letech jednoznačně roste moc organizací ovlivňovaných VB jejich činnost se rychle vyvíjí a z důvodů bezpečnostních, časových i lidských není dostatečně koordinovaná. Zároveň konkurenční prostředí je velmi tvrdé a tak vzniká dojem, že pro přežití o rozvoj zájmů je nutné se řídit nikoliv heslem co není zakázáno je dovoleno, ale chceme li přežít musíme být drsnější než ostatní, musíme udělat více než co dělají druzí. Rychlost rozvoje je vzrůstající a tak naše chování je stále drsnější agresivnější počet našich způsobů boje se stále rozšiřuje. Zároveň však naše snažení je úspěšné a tak v mnoha oblastech se námi řízené subjekty stávají v ČR dominantní a celospolečensky minimálně na úrovni elit vnímané. Z toho všeho plyne: a) V rámci konkurenčního boje se snižuje práh citlivosti topmanažerů vůči nemorálnímu, nelegálnímu jednání s pocitem toho že se tak chovají všichni, že je to nezbytné a proto VB si to přeje a sám je ještě drsnější

Jinými slovy řečeno, v bodě a) upozorňuji na drsnost podnikání, zároveň ale říkám, že tento dokument vznikl proto, abychom si nastavili hranici té drsnosti, abychom nastavili vyšší míru morálky všem, kteří se mnou spolupracují. Je na tom něco špatného?

 b) Díky nízké komunikaci TOPmanažerů a řadě neformálně komunikovaných historek roste dojem, že množství amorálního, nelegálního chování VB a jím ovlivňovaných organizací je ještě větší než ve skutečnosti.

Tady je zapotřebí vysvětlit, co je myšleno pojmem nelegální a amorální. Uvedu příklad: Když podnikatel, živnostník připravuje daňové přiznání, tak sedí s účetní a říká jí, „Je toto ještě uznatelný náklad, anebo už není?“ Vy sám jste v pozici, kdy se snažíte dát co nejvíce věcí do nákladů. Manažer ABL musí myslet stejně, musím ještě udělat toto, nebo na tom můžu ušetřit, můžu to dát do nákladů. V reálném byznysu jste vždy na hraně zákona, ale je zapotřebí vážit, kde ta hranice je. Manažer se předhání před svými kolegy a chlubí se: „Podívejte, co mě se podařilo dostat do nákladů- zmrzlinu pro strážce. A ostatní řeknou, dávat strážcům zmrzlinu, to už je přece neuznatelný náklad, to je potravina a jste za hranou. Tu hranu si manažer ABL musí právě uvědomit ještě dříve, než ji překročí.

 c) Negativní kampaně (demonisace) jsou zároveň vedeny i zvenčí konkurencí s cílem poškodit zájmy VB Je třeba definovat základní hodnoty a z nich vyplývající cíle o které VB usiluje a z toho odvozená pravidla všeho snažení, tak aby dnes bezbřeze rostoucí agresivita získala jasně stanovené limity.

Tenhle celý odstavec v podstatě říká pohybujeme se na hraně a musíme si dát jasná pravidla, kam až zajdeme. Když Kmenta říká, že můj etický kodex je od toho, aby manažer ABL dělal něco amorálního, tak já si naopak stále budu stát za svým a tvrdit, že jsem to napsal proto, aby se moji manažeři chovali morálně.


II. Hodnoty VB - výchozí filosofie 1. Respekt k celospolečenské odpovědnosti - sociálnímu altruismu Moderní sociologie (antropologie) zná termín sociální altruismus, neboli opak egoismu.

Tady je v podstatě řečeno vše. Jak to, že Kmenta tuto větu vždy ze svých komentářů vynechal? První hodnota, o které se bavíme, je respekt k sociálnímu altruismu.   

Upozorňuje na to, že každý člověk má svoje osobní zájmy a cíle, ale pak cítí resp. ví a je vychováván k respektování a k potřebě investovat do zájmů celospolečenských do, kterých pokud by každý neinvestoval skončí společnost rozkladem - anarchii na které se podílejí všichni. Naopak platí, že osobní blahobyt roste s blahobytem společnosti, kdy blahobyt společnosti je závislý na její vyspělosti dané mmj. vymahatelností práva, rovností před zákonem, investicemi do sociálního smíru, investicemi do vědy, vzdělání či infrastruktury aj. investicemi státu, které jsou ekonomickým jmenovatelem sociálního altruismu.

Toto přesně učím své manažery. Potřebuje to komentář?

Je jasné že termín sociálního altruismu není populární, neboť společnost, v níž žijeme obdivuje individuality a denně prezentuje v mediich nerespektování zájmů sociálního altruismu především elitami, které za systém odpovídají. Je třeba si přiznat, že my jako TOPmanagement se chováme na první pohled stejně a společenský systém minimálně nepodporujeme (např. děláme maximum pro minimalizaci daňové zátěže, korumpujeme, podporujeme protekcionalismus)

Když píšu „korumpujeme,“ tak je zapotřebí vysvětlit jak? Ano, zveme naše zákazníky do divadla, na společenské akce, Kupříkladu ABL hlídala českou miss, tak jsme pozvali zákazníka na miss.Je toto korupce? Manažer telefonního operátora pozve významného klienta do VIP lože na tým, který sponzoruje, nepřijde Vám to podobné? „ Podporujeme protekcionismus“ Ano, když můžeme zaměstnat někoho z našich zákazníků, proč bychom ho nepřijali, to je přece strategičtější než přijmout někoho zvenku.

 v mnoha případech přímo podporujeme elity, které egoisticky poškozují celospolečenské zájmy.

My, ABL, jsme bezpečnostní agentura, což je v tomto případě něco jako advokát. Když přijde klient, který není zrovna miláček národa, ale je naopak pofidérní podnikatel, který si hájí tvrdě své zájmy, neodmítneme ho. Tu zakázku prostě vezmeme. Každý má totiž právo na osobní ochranu, Stejně jako má právo na spravedlivý proces. Toto učím své manažery,aby si to uvědomili.

V této souvislosti se zdá, že jsme přistoupili na převládající egoistickou parazitickou strategii vyjádřenou citátem Thomase Hobbese člověk člověku vlkem, která však není realitou a je třeba zavnímat, že systém ač vykazuje patologické chování, ale funguje a přes všechnu patologii se pozitivně vyvíjí.

To je princip kapitalismu. Nejsem komunista, ani socialista.


2. Identifikace s odpovědností elit

Mnoho politologických škol se zabývá významem elit neboli vládnoucí menšinou ve společnosti. Byť řada škol zdůrazňuje význam veřejného mínění, následovníků - občanů -masy, všechny školy respektují minimálně 50% či spíše větší význam elity pro budoucnost konkrétní společnosti. Již v úvodu kodexu je zdůrazněno, že naše aktivity směřují k budování našeho elitního postavení. Kdy tedy jako elita neseme odpovědnost i za naplnění celospolečenského sociálního altruismu.

Tím manažerům říkám - Budujte elitní společnost, ale uvědomte si, že jako elita v bezpečnostním sektoru jsme zodpovědní za celý tento sektor v ČR. Jsme do jisté míry zodpovědní za jeho pověst v cizině. Nevím, co více už bych měl napsat, jak to lépe vysvětlit, přesto pan Kmenta dokázal vše přetočit o 180 stupňů.

Logická otázka je, kde bereme odvahu se domnívat, že mi budeme lepší než elity současné zvláště pokud k pokoření současných elit použijeme metody stejně nevybíravé ne-li zákeřnější, než které současné elity používají? Teorie Elit formulovaná Geatane Moscou a Vilfredem Paretem, kteří prezentují "historii jako hřbitov elit" kde je nezbytná cirkulace elit s tezí že "I pouhé zpomalení cirkulace má za následek značné zvýšení degenerativních elementů uvnitř vládnoucí třídy" (Pareto 1966) nám nedávají odpověď, ale východisko definované morálním imperativem být elitou s vyšší mírou sociálního altruismu než elita našich předchůdců.

Co je na tom nemorálního? Chovejme se lépe než ti před námi

Vyjádřena kontraverzním heslem účel světí prostředky právně vyjádřené §13 trestního zákona.
3. Aplikované hodnoty VB Dřív jsem se domníval, že sociální altruismusmá v mé pozici 3 stupně:

Bezpečnostní manažer pro naše zákazníky = poctivě se snažím chránit jejich zájmy a tím prospívám společnosti jako celku v její specializaci, efektivním fungování, vymáhání práva....

Generální ředitel = odpovědnost za spokojenost zaměstnanců a manažerů, užitečnost ABL jako celku ve svém profesním měřítku = kultivace trhu, užitečnost zákazníkům

Akcionář = investice zisku do něčeho užitečného = politika - snaha o lepší řízení věcí veřejných na P1 = jako opozice plníme –

Sponzoroval jsem VV na Praze 1, které tvořili opoziční stranu. Opozice přispívá ke kultivaci politiky, protože šlape koalici na paty, aby se tato nemohla urvat ze řetězu.

zastrašováním vládnoucí elity jí nutíme pod konkurenčním tlakem k odpovědnějšímu chování Dnes politika a ekonomická moc splývá čím dál více naplňujíc myšlenku universálnosti elit - vzájemné podmíněnosti ekonomické a politické moci, kdy je o to obtížnější hledání účelu a jím svěceného prostředku. (peníze plodí moc a moc plodí peníze) K individuálním hodnotám patří ekonomická víra ve směřování ekonomiky k monopolům. Konkurenční prostředí se zmenšuje - silnější pohlcují slabší. Proto je nezbytností za hranicí Paretovy teorie cirkulace elit směřovat k posilování ekonomické, sekundárně politické moci. Např. zakázky získávají vždy ti "nejlepší" - největší -obratem, počtem zaměstnanců, ziskem, teritoriální působností (např. hrozí středoevropské tendry) rozsahem činnosti (FM, D20...). Potvrzením propojení ekonomické a politické moci např. svědčí statistika COESu, že 40% zakázek EU pro SBS je zadávané veřejným sektorem.
Z výše uvedeného vyplývá pro naplnění hodnotové odpovědnosti hledat sociální altruismus ve všech dílčích aktivitách našeho snažení a neoddělovat ekonomickou a politickou moc a z ní plynoucí odpovědnost.

Jinými slovy řečeno, 40% zakázek pro SBS pochází z veřejného sektoru. Uvedu jeden příklad: Akce soukromé věznice, pro jejichž realizaci je zapotřebí změnit zákon. Nijak se netajím tím, že jsem loboval za to, aby se SBS mohly dostat k této zakázce, ale bylo pro mě neméně důležité, aby naši manažeři zase věděli, kde jsou reálné hranice lobbingu, kam až ve své snaze můžou zajít. Lobbing je součástí politiky, a pokud je dobrý, jsou dobrá i politická rozhodnutí. Když výrobce ochranných přileb na lyže usiluje o to, aby byly povinné, je to špatně? Když víte, že vám nebo vašemu dítěti to zachrání život? Ale když vám zástupce tabákového koncernu lobbuje za to, aby hospody zůstaly kuřácké a všichni vědí, jak kouření škodí zdraví a je to prokazatelné tisíce studiemi, je evidentní, že to je lobbing za hranou, protože ztratil onu společenskou odpovědnost. Přes to Kmenta tento odstavec přetavil do úplného konstruktu, že VV jsou divizí ABL. Ale já, jakožto akcionář ABL, když vydělám peníze, chci je dávat na něco užitečného a smysluplného. Tím v tomto případě byla investice do VV, které měly jako opozice kultivovat vládnoucí ODS a šlapat jí na paty. Nic víc, nic míň.


4. Etické a biologické limity sociálního altruismu Nejnovějším poznáním v etice VB je relativizace hodnoty sociálního altruismu na úroveň individuálního egoismu. Respektive identifikace úcty k soukromí jednotlivce a jeho rodině, jenž je svou kolektivní existencí též základem společnosti, bez kvalitní rodinné výchovy nebude generace nové elity! VB je psychopaticky vychýlen ve prospěch sociálního altruismu a v neprospěch respektru k rodinným hodnotám - což je slabostí našeho systému!

Nepopírám, že jsem byl velmi tvrdý manažer, a mé podřízené jsem skoro až stáhnul z kůže, nicméně tímto odstavcem jsem se jim snažil říci, že plně vnímám právo na jejich rodinu a volný čas a nechci, aby z nich byli mechanické stroje. V mém (firemním), v jejich zájmu, ale i v zájmu společnosti je, aby z nich nebyli workoholici.   


5. Očekávání VB od svých spolupracovníků Moderní úvahy o vůdcovství ve větší či menší míře upozorňují na význam tzv. následovníků. Pro VB eticky kodex je třeba zdůraznit hodnotové očekávání od svých následovníků. Povinností VB je učinit vše pro spokojenost svých následovníků. Bohužel VB není dostatečně citlivým pro identifikaci potřeb svých spolupracovníků a proto pro naše úsilí je limitní otevřenost a schopnost říci VB co chci a s čím nesouhlasím, či čemu nerozumím. VB tímto garantuje maximální snahu o reakci. Naopak VB požaduje otevřenost resp. oznamovací povinnost v korupčních nabídkách a nabídkách pro práci pro konkurenci v nesouladu vzájemných očekávání.


III. Závěr Je třeba vždy směřovat k cílům, které budou objektivně zlepšovat současný stav. Pokud se dopouštíme špatnosti (celospolečensky škodlivého jednání)musíme jej vykoupit významnějším prvkem sociálního altruismu než je naše provinění. Rozměr sociálního altruismu, ale i provinění se stane součástí i našeho celoročního sebehodnocení.

Chci, aby každý manažer přemýšlel nad svou etikou jednání a na pravidelném každoročním pohovoru, chci od něj slyšet, kromě zisku, který pro firmu vydobyl, také etickou stránku, jak toho dosáhl.

Strategie 2009 - 2014


Vize: Jednotné budování stabilní ekonomické a politické moci, s respektem k hodnotám sociálního altruismu Mise: Ekonomické cíle: Vytvoření nejsilnější SBS v ČR Obratem - při zachování tempa
20% růst (reálný cíl do 3 let) Ziskem (kapitálem) růst zisku z 5-6 na 7% (progresí produktů z vyšší přidanou hodnotou, efektivizace vnitřních nákladů růstem, IS, efektivizací procesů, tendrovaným nákupem, snížením režijních nákladů podmíněných růstem) Udržení pozice produktového a trendového lídra trhu (KPI rozsahem činností - produktů alespoň jeden nový každá divize a útvar, růst obratu produktů s vyšší přidanou hodnotou) Dosažení dominantního postavení na trhu SBS v ČR ASIS zákonná regulace trhu SBS

Chci v rámci strategie prosazovat, aby byl zákon o soukromých bezpečnostních službách. Chci regulaci toho trhu.

PAČR výuka předmětu a oboru bezpečnostního managementu a komerční bezpečnosti PR komerční bezpečnosti Spolupráce se seriozní konkurencí a posilováním vlastních pseudokonkurenčních firem s absorbcí více jak 50% obratu trhu (20 mld. Tj. více než 10 mld ve skupině = úkol 5 a více let) ===) Zvýšení ceny - platů a marže v oboru SBS rozvoj teritoriální působnosti (SK,UK, P, H, AU?, Afg???)

Pseudokonkurenční firmy jsou malé firmy, které nás mohou chtít napodobovat. Můžeme jim všemožně pomáhat a tím ovlivňujeme pozitivně trh, čímž dochází ke zkvalitnění služeb. Malá nově vzniklá firma logicky hledá inspiraci u velkých. Tak jako se majitel tříhvězdičkového hotelu jezdí koukat do pětihvězdičkového a hledá, co by mohl u sebe zlepšit.

Rozvoj informačních systémů pro efektivizaci vnitřních procesů a tvorbu nových produktů (TOVEK, analýza vnějších zdrojů - centrální monitoring???) Rozvoj nových kategorii zákazníků v oblasti veřejné správy (zdravotnictví, školství, státní úřady, samospráva, sociální služby) rozvoj podnikání do nových oblastí s využitím zázemí současných struktur (znalostní zázemí, obchodní kanály, doplňování portfolia.....) vývoje SW (analytických, bezpečnostních, logistických) PR a reklamy a lobingu (otazníky,cz) Auditing, poradenství, strategické poradenství Sociálních služeb Ekonomicko politické cíle: rozvoj komplexního bezpečnostního servisu pro ekonomické elity (bezpečnostní poradenství, ochrana informací, zpravodajská činnost, prověrky, osobní ochrana, řízení rizik, interní investigace managementu..) (Chrenek, Babiš, Praha, JT, Fox........) bezpečnostní a PR servis pro politické elity (PR, prověrky, audity, ochrana informací, AKP...) produkování rozsáhlých projektů státních zakázek (soukromé věznice, přebírání zaměstnancl v oblasti bezpečnosti....., certifikace...) Politické cíle vybudování koalice s ODS na magistrátě s VV v roce 2010 ovládnutí radnice P1, a P5 v roce 2010 (12VV, 4CSSD, 3ODS) rozvoj vztahů s politiky ČSSD pro jejich vládu v roce 2010 ovládnutí ODS P1 a P5 do roku 2012 (2014) 2014 získání 30% ODS Praha, nebo 30% rady Magistrátu VV Prostředky ABL - ekonomická základna moci v následujících letech vedená k maximální samostatnosti a depersonifikaci VB !!! NEPRODÁVAT ABIS - emancipace č.2 na trhu ZPS m. s.r.o. - vytvoření č. 3 na trhu ASIS - rozvoj vlivového nástroje (připomínkování zákonů, formování ekonomické elitní aliance, způsob prosazování produktů na trhu, způsob rozvoje kontaktů, způsob kontroly profesní obce, dosazování nových členů profesní obce.....) ?CZ (ODS LCH, ED, CSSD, ODS) firma pro PR a politický marketing tzv. Thing tank pravicové politiky VV vlastní politická mocenská základna Základní organizace ČSSD a ODS Zájmová sdružení Vybraná rizika Ekonomická stabilita a gramotnost Nedostatečná gramotnost TOP m. reagovat na velikost (time management, delegování, priority, identifikace efektivních procesů např. lidské zdroje = vidět co je špatně je naděje) Nedostatečná koordinace útvaru a divizí i oddělení (výkonný ředitel, nedostatečná samostatnost středního managementu) Desintegrace způsobená velikostí, anonymitou, politikařením Cílený útok konkurence ekonomické i politické (TOVEK bezpečnostní ředitel) Nedostatek manažerských zdrojů Nedostatek vzdělávání Konkurenční neschopnost nalézat a udržet lidské zdroje za nižší ceny...

Svým manažerům jsem nejprve představil etický kodex a následně jsem jim prozradil, co všechno dělám, aby to o mně věděli. Aby znaly ta jednotlivá patra, že něco dělám jako generální ředitel ABL a něco jako akcionář.

Tento text jsem viděl v novinách a problém je že, Kmenta se dostal k nějakým elektronickým dokumentům ABL, které jsou manipulované a upravované, stejně jako kupříkladu v kauze Prahy 11, kde se pan Kmenta hájil dokumentem s pevným datem a nakonec se ukázalo, že to byl podvrh.

více zde

Tento dokument neexistuje v žádné oficiální podobě a nemáme ho s čím porovnat. Nevíme přesně, jak byly odstavce, odrážky, což je v tomto případě klíčové. I Kmenta koneckonců píše, že to má z emailové korespondence. Zmíněné politické cíle mi tu prostě nesedí, ale hlavně se dotýkají toho, co já jsem chtěl dělat v rámci sociálního altruismu jako akcionář, tedy kdy popisuju, že opoziční politika působí kultivačně. Opoziční politik upozorní na problém, všimnou si toho média a před vládnoucí garnituru je vztyčen prostředník. Pozor! Nemůžeš si dělat, co chceš, lidé vidí.

Etický kodex VV, který je starší než dokument ABL zakazoval, aby jakýkoli sponzor VV měl možnost získat zakázku, tam kde VV působí.

 

související:

 

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky