Co Věci veřejné prosadily ve vládě?

10.05.2011

Přinášíme vám výčet všech bodů, které Věci veřejné prosadily za dobu, co jsou ve vládě.

CO VĚCI VEŘEJNÉ PROSADILY VE VLÁDĚ

Na úrovni ministerstev řízených VV:

Prostřednictvím Ministerstva vnitra

• Protikorupční strategie:
Byla jednou z priorit VV. Zaměřuje se na oblasti veřejné správy, zákonodárné a soudní moci. Zavádí přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů a pro posílení odpovědnosti za způsobenou škodu, mění zákon o veřejných zakázkách, institut spolupracujícího obviněného, zavádí centrální registr účtů) a obsahuje analýzu možností odčerpávat majetek pocházející z nelegitimních zdrojů mimotrestními prostředky.

• Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
Zavádí možnost trestně postihovat právnické osoby např. za pletichaření při veřejných zakázkách. Trestem mohou být pokuty, zákaz činnosti či zrušení právnické osoby.

• Jmenovité hlasování členů vlády při rozhodování o nakládání s majetkem
Informace o tom, jak který ministr na jednání vlády hlasoval o věcech týkajících se nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách či o dotacích a grantech budou dostupné na internetu.

• Příprava nového zákona o veřejných zakázkách
Zákon by měl zásadně zvýšit transparentnost a efektivitu při zadávání veřejných zakázek. Mimo jiné snižuje limit pro zakázky malého rozsahu na jeden milion korun.

• Odvolání nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké
Na jejím odvolání trvaly především Věci veřejné. Vesecká byla spojována s údajnou korupční kauzou někdejšího místopředsedy vlády Jiřího Čunka a s tzv. justiční mafií.

• Výměna na postu policejního prezidenta 
VV prosadily odvolání Oldřicha Martinů. Novým policejním prezidentem se stal Petr Lessy.

• Rozšíření kompetencí NKÚ na samosprávy
Rozšíření by se mělo stát jedním z klíčových protikorupčních nástrojů. NKÚ má kontrolovat především nakládání s majetkem územních samospráv.

• Zmírnění náhubkového zákona
Pokud veřejný zájem na zveřejnění informací převáží nad soukromým zájmem na ochranu soukromí dané osoby, pak bude možné informace poskytovat.

• Příprava přímé volby prezidenta
Věci veřejné se s ostatními stranami dohodly, že podpoří senátní návrh, který počítá s dvoukolovou přímou volbou prezidenta.

Předložení věcného záměru volebního zákoníku
Všechny dosavadní úpravy budou sjednoceny v jediném volebním kodexu, což především zjednoduší volební proces pro občany.

Analýza možnosti zavedení přímé volby starostů
VV analyzují možnost zavedení přímé volby starostů a to nejdříve pro menší obce do 2000 obyvatel.

• Čtyřletý legislativní plán
VV s koaličními partnery vyjednaly legislativní plán vlády pro celé její období.

Podpora eJustice
Na ministerstvu vnitra VV pokračují v zavádění projektu eJustice – elektronického soudního trestního řízení i legislativního procesu a sbírky zákonů.

Zákon o krizovém řízení
Zákon určuje a označuje kritické infrastruktury, mění způsob jejich ochrany a kompetence úřadů při krizových situacích

• Reorganizace cizinecké policie
V rámci reorganizace bylo propuštěno na 700 příslušníků cizinecké policie a stejný počet byl přeřazen k řadové policii, což vede k výrazným úsporám a snižuje korupční potenciál.

• Posílení kontrol zprostředkovatelských agentur – práce cizinců
Cílem je zvýšení odpovědnosti agentur za pobyt a pracovní činnost cizince na území ČR, dále také potírání korupce v oblasti imigrace a potírání zneužívání postavení zahraničních pracovníků na trhu práce.

• Snižování počtu úředníků
Na ministerstvu došlo ke snížení počtu úředníků, což přinese výrazné finanční úspory.

• Zrušení bezplatné přepravy ústavních činitelů
Na návrh VV byla zrušena dlouho kritizovaná povinnost přepravců bezplatně přepravovat ústavní činitele.

• Snížení příspěvků politickým stranám
Méně peněz mají strany dostávat za zvolené poslance - postupně až o deset procent a stát výrazně ušetří i na pravidelném ročním příspěvku, který dostávají i strany, jež se do sněmovny neprobojovaly.

• Zdanění poslaneckých náhrad
Ruší se úprava, podle níž nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně. Kromě poslanců a senátorů se bude danit i plat prezidenta a renta bývalého prezidenta.

• Elektronické aukce a centrální nákupy
VV prosazují, aby maximum veřejných zakázek bylo zadáváno formou elektronické aukce a aby se nákupy, takto prováděné, organizovaly centrálně, což by přineslo úspory.

Prostřednictvím Ministerstva dopravy

• Příprava dopravní super-koncepce
Super-koncepce určuje priority státu v dopravě, vymezuje místo pro jednotlivé druhy dopravy a určuje úkoly pro veřejnou dopravu hrazenou z veřejných zdrojů.

• Prosazování slev při budování dopravní infrastruktury
Ministr Bárta vyjednal slevy při stavbách silniční i železniční infrastruktury a snaží se například i o dojednání slevy na platbách za provoz systému mýtných bran.

• Příprava PPP projektů v dopravě
Od spolupráce se soukromým sektorem při výstavbě dopravní infrastruktury se očekává příliv finančních prostředků a urychlení výstavby.

• Kontrola kvality dopravních staveb a reklamace nekvalitních
Ministr Bárta prosazuje zvýšení kvality státního dozoru u dopravních staveb a ministerstvo reviduje kvalitu těch již hotových a nárokuje reklamace u špatně vyhotovených projektů.

• Odložení zavedení elektronických dálničních známek pro osobní vozy
Odkladem stát ušetří podle expertů 9 až 11 miliard korun. Odklad poskytne čas přechod z mikrovlnného na satelitní systém výběru mýtného u osobních automobilů na dálnicích a rychlostních komunikacích.

• Změna bodového systému
Zpřísňuje se bodové ohodnocení některých přestupků, alkohol za volantem se nebude řešit blokově, uděluje se výjimka horské službě pro převoz zraněných a další.

• Snižování počtu úředníků
Na ministerstvu došlo ke snížení počtu úředníků, což přinese výrazné finanční úspory.

Prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

• Navýšení platů učitelům
Ministr školství Dobeš prosadil zvýšení nástupních platů novým učitelům z necelých patnácti na 20 tisíc korun. Na tyto platy vyčlenilo ministerstvo školství 2, 1 miliardy korun.

• Prosazení státních maturit
VV se zasadily, aby státní maturity proběhly již tento rok, jak bylo plánováno, zavedly také cvičné maturitní testy zdarma pro studenty.

• Navýšení prostředků na školní psychology
Ministr Dobeš prosazuje zavedení smluv mezi rodiči a školami, což by umožňovalo vyčlenit problémové děti z výuky a místo ní absolvovalo pohovor s odborníkem.

• Novela zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon)
Zefektivnění byrokratického aparátu - menší zatížení škol a školských zařízení, zlepšení podmínek fungování některých prvků vzdělávací soustavy – např. institutu školské právnické osoby, plnění povinné školní docházky ve výjimečných případech, zavedení funkčního období ředitelů.

• Snižování počtu úředníků
Na ministerstvu došlo ke snížení počtu úředníků, což přinese výrazné finanční úspory.

Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj

• Protikorupční strategie:
V souvislosti s elektronizací zadávání veřejných zakázek identifikovalo MMR tyto nejdůležitější kroky za rok 2010:

  • rozpracování projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ),
  • přijetí Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu,
  • zpracování návrhu Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015,
  • novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“),
  • zpracování návrhu vyhlášky, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

• Deregulace nájemného
Zpracování cenových map

• Podpora financování výstavby technické infrastruktury a bytů z evropských fondů
Zvyšuje se efektivita čerpání, ministerstva VV se snaží o co nejlepší informování o jednotlivých operačních programech.

• Příprava nového stavebního zákona
Cílem je zefektivnit činnost stavebních úřadů podle principu „jedna stavba - jeden úřad - jedno rozhodnutí".

Ostatní oblasti, v nichž VV prosadili své programové body a požadavky

Ekonomika a rozpočet

Obecně omezení provozních výdajů ministerstev

• Audity na ministerstvech VV
Audity na ministerstvech odhalily značné plýtvání způsobené minulým vedením nevýhodně uzavřenými smlouvami – např. předražený úklid na ministerstvu dopravy apod. VV byly jedinou stranou, která ministerstva auditům podrobila.

• Snižování schodku rozpočtu

• Omezení daňových výjimek – připravovaná daňová reforma
VV podporují zrušení vybraných daňových výjimek, aby mohlo dojít ke zjednodušení daňového systému, zároveň však trvají na zachování těch, které jsou nezbytné pro zachování solidarity a které podporují růst – např. daňové zvýhodnění hypoték.

• Uvolnění trhu práce
Zvýšení rozsahu dohod o provedení práce, uvolnění pravidel u smluv na dobu určitou, podpora flexibilní pracovní doby odstupňování výše odstupného podle odpracované doby.

• Platba DPH až po proplacení faktury
Podnikatelům se bude vracet DPH z nesplacených faktur.

• Vytvoření jednoho správního a inkasního místa
Jednotné inkasní místo (JIM) pro výběr daní, sociálního i zdravotního pojištění by mělo plně fungovat od roku 2014.

• Příprava zdanění hazardu
VV trvají na tom, aby vláda dala jasné garance pro vyšší zdanění a odstranění všech výjimek u hazardu.

• Zrušení dědické a darovací daně
VV prosadily zrušení těchto daní do koaliční smlouvy.

• Příprava přímé koupě státních dluhopisů
Prodej dluhopisů občanům by měl garantovat větší fiskální odpovědnost politiků i občanů samotných. Státní dluhopisy jsou zároveň na základě zahraniční zkušenosti jedním ze způsobů, jak může veřejnost podpořit vládní reformy.

Rodinná, bytová a sociální politika

Důchodová reforma
VV prosazují daňovou asignaci 1% pro rodiče v důchodu, dobrovolnost druhé pilíře a vyjednali zvýšení slevy na dítě jako kompenzaci zvýšené DPH.

• Sociální příplatek pro zdravotně postižené děti.
M. Vacek prosadil svým pozměňovacím návrhem jeho zachování.

• Podpora předškolního vzdělávání
Byl vytvořený pracovní tým a probíhají i mezirezortní jednání s ministerstvem financí i průmyslu a obchodu ohledně zřizování firemních školek.

Zdravotnictví

Dohoda s lékaři
Věci veřejné podpořily nabídku ministra zdravotnictví Leoše Hegera protestujícím lékařům, která spočívala v navýšení prostředků pro platy ve výši 2 mld. Kč a souvisejících reformních kroků.

Prodloužení snížení úhrad za léky
VV podpořily návrh na prodloužení té části takzvaného Janotova balíčku, která pro letošní rok snižovala ceny a úhrady léků ze zdravotního pojištění o sedm procent.

• Zrušení poplatku za položku na receptu
Zmízí platby za položku na receptu. Za každý recept pacient zaplatí třicet korun.

Zemědělství

• Dřevěná kniha
Vláda vzala dokument pouze na vědomí a neschválila jej. VV v dokumentu vidí možnost účelového nakládání s majetkem státu.

Životní prostředí

• Odchod ministra životního prostředí Pavla Drobila
Pavel Drobil byl odvolán kvůli korupční kauze na Státním fondu životního prostředí.

• Odmítnutí prolomení těžebních limitů 
Věci veřejné se staví proti prolomení těžebních limitů a v žádném případě s ním nebudou souhlasit.

• Příprava rozšíření jaderné elektrárny Temelín
Schválen harmonogram činnosti příprav k rozšíření JE Temelín.

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky