Dopis VV ministru Fischerovi: Buďte lepší než předchůdce, respektujte nález ombudsmana

15.08.2013
Dopis VV ministru Fischerovi: Buďte lepší než předchůdce, respektujte nález ombudsmana

I přestože vláda Jiřího Rusnoka nezískala důvěru PS, apelují Věci veřejné na ministra financí Jana Fischera, aby na rozdíl od svého předchůdce Miroslava Kalouska začal respektovat nález ombudsmana Pavla Varvařovského, který upozorňuje na nezákonné povolování výše sázek na videoloterních terminálech.

 

 

Věci veřejné opakovaně upozorňovaly na to, že vláda pod vedením Petra Nečase tento nález zcela ignorovala a dál umožňovala překračování výše limitů sázek na VLT. Zákon totiž ukládá, že limity sázek pro hrací přístroje můžou být maximálně 2 Kč v hospodě, 5 Kč v herně a 50 Kč v kasinu. Místo toho ministerstvo povoluje sázku 1000 Kč na jednu hru, což umožňuje hodinovou prohru ve výši 252 tisíc Kč

více zdePodáváme trestní oznámení na Nečase, Kalouska i na celou vládu. Povolují nezákonně hazard

 

 

 

 


 

Ing. Jan Fischer CSc.

ministr financí ČR

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha

 

 

Praha, 14. 8. 2012

 

Věc: Návrh, aby vláda vyhověla požadavku Veřejného ochránce práv z r. 2012 a uložila ministrovi financí napravit nezákonnou praxi Ministerstva financí při povolování tzv. jiných technických herních zařízení, zejména interaktivních videoloterijních terminálů (dále souhrnně IVT) 

 

                                                                                                                                                            

                            

        Vážený pane ministře,

       

        podle programového prohlášení hodlá vláda přijmout opaření, která přispějí tomu, aby:

1. Byl za všech okolností respektován veřejný zájem občanů ČR. To je naše hlavní priorita.“  (str.1)

2. Nebyla zneužívána  tíživá sociální situace občanů  např. lichvou (str.3),

3. Byl „zmírněn negativní dopad sázkových her na společnost.“  (str.3)

 

       Proto se na Vás obracím s podnětem, aby vláda přijetím svého usnesení v oblasti regulace sázkových her, velmi efektivně vykročila ke splnění všech tří výše uvedených bodů svého Programového prohlášení. Text dotyčného usnesení vlády by měl být tento: 

„I.   Vláda tímto bere na vědomí vyrozumění, kterým  Veřejného ochránce práv v lednu roku 2012 informoval tehdejší vládu ČR o dlouhodobé nezákonné praxi Ministerstva financí při povolování provozu sázkových her prováděných pomocí tzv. jiných technických herních zařízení, zejména interaktivních videoloterijních terminálů (dále souhrnně jen IVT). 

II.   Vláda ukládá ministrovi financí, aby zajistil, že Ministerstvo financí do 30 dnů od přijetí tohoto vládního usnesení zahájí podle § 101 správního řádu a podle § 43 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných sázkových hrách zahájí správní řízení, kterými již vydaná povolení k provozování IVT změní tak, že maximální výše  sázky na jednu hru, maximální výše výhry z jedné hry, maximální výše kumulované výhry a maximální výše hodinové prohry budou takové, jak stanoví § 17 zák. č. 202/1990 Sb. pro výherní hrací přístroje, a to včetně diferenciace těchto výší podle toho, zda provoz konkrétního zařízení je povolen v kasinu, nebo v herně, nebo mimo druhy těchto provozoven např. v pohostinském zařízení. 

III.   Nynější extrémně vysoké sázkové limity mají zvlášť tíživé dopady na osoby s nízkými příjmy, na osoby, které ztratily zaměstnání nebo jej právě ztrácejí. Proto se, ministru financí se ukládá zajistit, aby správní řízení uvedená ad II. byla přednostně zahájena v krajích Moravskoslezském a Karlovarském, kde jsou také lokality s nejvyšší hustotou jiných technických herních zařízení.“ 

           Loterijní zákon stanoví pro výherní hrací přístroje (VHP) limity výhry z jedné hry jen 2 Kč, 5 Kč a 50 Kč v závislosti na tom, zda je výherní hrací přístroj provozování v hospodě v herně nebo v kasinu. Avšak Ministerstvo financí povolilo na IVT ve všech těchto třech druzích provozoven sázku na jednu hru až 1000 Kč a výhru z jedné hry až 10 miliónů Kč! Vidina této výhry je velice přitažlivá zejména pro osoby s nízkými příjmy. Podle údajů zveřejněných Ministerstvem objem proher hráčů na IVT (objem proher=objem vložených sázek po odečtení objemu vyplacených výher) stoupl z 8,1 miliard Kč v r. 2008 na 20,4 miliard Kč v r. 2012! Odhaduji, že významná část těchto proher pochází z půjček, kterými se sázející zadlužili za vysoký úrok u nebankovních společností, o nichž se rovněž zmiňuje Programové prohlášení Vaší vlády. 

      Výši limitů povolenou Ministerstvem na IVT označil Veřejný ochránce práv za nezákonnou ve Vyrozumění (viz Příloha 1), které počátkem roku 2012 doručil Nečasově vládě. Ochránce ve Vyrozumění navrhnul, aby vláda přijala usnesení, kterým by uložila ministru Kalouskovi zajistit nápravu této nezákonnosti snížením těchto limitů tak, jak stanoví § 17 loterijního zákona pro výherní hrací přístroje (VHP), které se podle Ústavního soudu podobají IVT a mají stejný účel.[1] A správní řád stanoví v § 2, že správní rozhodnutí o podobných věcech musí být podobná a že všechna správní rozhodnutí musí být v souladu s veřejným zájmem. Právě ten patří mezi priority v Programovém prohlášení Vaší vlády. 

           Zatímco § 17 loterijního zákona stanoví pro VHP limit sázek a výher 2 Kč/250 Kč, 5 Kč/750Kč a 50 Kč/50 tis. Kč v závislosti na tom, zde je provoz VHP povolen do hospody, nebo do herny nebo do kasina, tak Ministerstvo povolilo pro  IVT limit sázek a výher na jednu hru až 1000 Kč/až 10 mil. Kč a to všech třech druzích provozoven, tedy i hospodě u nádraží nebo na sídlišti. 

     Výše sázky na jednu hru na IVT až 1 000 Kč při vidině výhry až 10 mil. Kč, způsobuje, že na IVT lze prohrát měsíční sociální dávky i průměrnou měsíční mzdu za méně než deset minut. Mapa ČR s nejvyšší hustota rozmístění IVT se do značné míry překrývá s mapou nejnižších příjmů. 

     Zejména vlády, v nichž byl ministrem financí Ing. Kalousek, si veřejný zájem při povolování sázkových her vykládaly jako totožný se soukromým zájmem provozovatelů sázkových her na rychlé návratnosti jejich investic do  IVT. To Ing. Kalousek skutečně napsal Ochránci jako jeden z důvodů, pro které Ministerstvo vydalo dle správního řádu tisíce správních rozhodnutí, kterými povolilo na IVT sázkové limity o tisíce procent vyšší než loterijní zákon stanoví pro výherní hrací přístroje (VHP), které mají podle nálezů Ústavního soudu stejný účel jako IVT a jsou IVT podobné.

       Nečasova vláda Ochráncovu výše uvedenému Vyrozumění nejprve vyhověla svým usnesením č. 156 ze dne 14. 3. 2012. Toto své usnesení však na návrh ministra Kalouska a bez připomínkového řízení revokovala svým usnesením č. 347 zde dne 16. 5. 2012, aniž v mezidobí došlo ke změně právního či skutkového stavu. Jako důvod revokace ministr Kalousek napsal, že když má uloženo napravit nezákonnost v minulosti, tak není zřejmé, jak má Ministerstvo jednat při povolování IVT v současnosti. Přitom Ochráncovo Vyrozumění jednoznačně uvádí, že i v nově vydávaných rozhodnutích o povolení provozu IVT má Ministerstvo povolit jen tu výši limitů, které loterijní zákon stanoví pro VHP. 

       Na to, že vláda revokovala své usnesení, kterým uložila nápravu těchto nezákonností, si Ochránce v souladu s příslušnou zákonnou úpravou stěžoval Předsedkyni poslanecké sněmovny, avšak marně. Poslanci ODS a TOP dokonce znemožnili i to, aby Ochráncovo vyrozumění bylo zařazeno na pořad jednání pléna Poslanecké sněmovny.

        Podotýkám, že výše limitů, které Ministerstvo povolilo pro IVT, způsobila masivní přesun objemu sázek z kasin, která jedině podléhají režimu zákona proti legalizaci výnosu z trestné činnosti, včetně sběru a uchování osobních údajů návštěvníků kasin, na IVT provozovaných v hernách a pohostinstvích, kde provozovatelé IVT tomuto zákonu nepodléhají. Toho využívají při vyšetřování trestné činnosti podezřelí, když tvrdí vyšetřovatelům, že zadržené objemy peněz nepřiměřené jejich legálním příjmům získali výhrami na IVT provozovaných mimo kasina. [2]  

       Závěrem zdůrazňuji, že Ústavní soud ve svých třech nálezech vydaných v r. 2011 – např. č. 293/2011 Sb. konstatoval, že změna již vydaných povolení k provozu IVT by byla v souladu se zákonem i s ústavní ochranou podnikání, neboť § 43 loterijního zákona takový postup dovoluje. Proto by provozovatelé IVT při provedení výše uvedených změn povolení neměli vůči České republice ani vůči obcím nárok na žádnou náhradu či kompenzaci.   

  Obracím se na Vás ve výše uvedené věci v důvěře v Programové prohlášení Vaší vlády. Nápravě výše uvedených záležitostí jsem připraven osobně přispět např. tím, že Vám předám podrobnější informace a podklady, které přispějí ke znovu přijetí usnesení vlády, které předcházející vládě navrhnul Veřejný ochránce práv.

  

   S pozdravem                                  

                                                                                                       

 

 

 

JUDr. Vít Bárta            

předseda stravy Věci veřejné

Ohradní 1067, Praha 4, 140 00

  

Přílohy: dle textu

  [1] Ochránce ve Vyrozumění  např. uvedl: „Zjistil jsem dlouhodobou nezákonnou rozhodovací praxi Ministerstva financí spočívající v nerespektování zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách … při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím takzvaných jiných technických herních zařízení obdobných klasickým výherním hracím přístrojům (VHP). Jako typický příklad takového zařízení lze uvést interaktivní videoloterní terminál (IVT)….“

“….V. Záverečné stanovisko ochránce a návrh opatření k nápravě

    [1] Rozhodnutí, jimiž Ministerstvo financí povolilo a nadále povoluje provozování sázkových her pomocí jiných technických herních zařízení v rozporu s ustanovením § 17 odst. 4 a 6 (maximální sázka na jednu hru, maximální výhra, prohra), § 17 odst. 11 (zákaz provozování v určitých budovách a jejich sousedství) a § 18 odst. 3 loterijního zákona (maximální doba povolení 1 rok), považuji za nezákonná. Opatření k nápravě:

Ministerstvo v režimu § 43 odst. 5 písm. b) loterijního zákona změní vydaná povolení tak, aby odpovídala ustanovení § 17 odst. 4 a 6 (maximální sázka na jednu hru, maximální výhra, hodinová prohra), § 17 odst. 11 (zákaz provozování v určitých budovách a jejich sousedství) a § 18 odst. 3 loterijního zákona (maximální doba povolení). V další rozhodovací praxi bude ministerstvo aplikovat veškerá ustanovení druhé části loterijního zákona, u nichž to není z povahy věci vyloučeno, a obecně závazné vyhlášky obcí.“

 

 

 

 

 

[2]

Herni zaří-

zení

Rok

Vložili hráči jako sázky v miliardách Kč

- Vyplaceno hráčům jako výhry

v miliardách Kč

=Příjmy provozovatelů,t.j tržby, tedy prohry hráčů v miliardách Kč

Kasina

§ 2 písm.i)

LotZ

2008

9, 7705

7, 9489

1, 8215

2009

9, 5558

7, 8412

1, 7145

2010

8, 9187

7, 3751

1, 5436

2011

8, 6930

7, 0411

1,6519

VHP

§ 2 písm.e)

LotZ a § 18

LotZ

2008

63, 3460

49, 7429

13, 6030

2009

48, 7287

36, 5753

12, 1534

2010

37, 8126

29, 0678

  8, 7448

2011

30, 8640

24, 1565

 6, 7075

ILV/IVT

§ 50/3 LotZ

2008

35, 9046

27, 7109

8, 1938

2009

53, 4167

41, 1011

12, 3156

2010

64, 3309

48, 7387

15, 5922

2011

76, 7435

58, 0377

18, 7058


 

Další související články: 

 

 

 

 

Sdílení

NEJČTENĚJŠÍ

Nabídli mi Babiše za 200 000 EUR, odmítl jsem

Dostal jsem e-mailem velmi zajímavou „ponuku“ od nejmenovaného pána ze Slovenska. Ten mi nabídl ke koupi ...

Okamura: Pospíšil se mi kvůli exekutorům vysmíval. Až pak jsem se dozvěděl, s kým kamarádí

Na politické debatě s občany v pražských Bohnicích se v pondělí večer představil předseda Hnutí Úsvit ...

V médiích

Klasnová nemohla nereagovat na manipulaci ze strany iDNES

Babišova MF Dnes v dnešním vydání píše, že hlasování o rozpuštění sněmovny se přesouvá z pátku 16.8. ...

Deník.cz: Bárta v Turnově odměněn potleskem za snahu R-35

Bezpochyby nejočekávanějším bodem programu čtvrtečního zastupitelstva bylo vystoupení poslance Parlamentu ...

Kde se píše o VV 17. kvěna

Deník Víta Bárty

Komise k D47 jako prubířský kámen: Protikorupčníci natřeli veřejně Birkeho a Sobotka mlčí

Jako bývalý ministr dopravy se zájmem sleduji, jak se iniciativy „Vraťte nám stát!“ a „Veřejnost proti ...

Ťok, Ťok: Taky si ťokáte na čelo? Babiš se musel zbláznit

Když jsem se dnes z novinářské fleše dozvěděl, že Antonín Prachař na postu ministra doprav končí, řekl ...

Za nárůst dluhu poděkujte Prachařovi s Babišem. Ze státního rozmazlují stavitele

Ministr dopravy Antonín Prachař ve včerejších zprávách ČT uvedl, že se nebojí, že by pro svůj resort ...

Na začátek stránky